Z wycieczki literackiej
do Łopusznej i Zakopanego

mini2Najpierw Dom Pamięci Ks. Prof. Józefa Tischnera w Łopusznej; a następnie Zakopane śladami: Witkiewiczów, Gombrowicza, Makuszyńskiego, Tuwima, Choromańskiego, Iwaszkiewicza, Szymborskiej i wielu innych. O wszystkich pięknie opowiadała - przytaczając ciekawe cytaty z listów i literatury - pani Ewa Zamorska-Przyłuska, autorka "Przewodnika literackiego po Krakowie i województwie małopolskim".
Wycieczkę i zwiedzanie zorganizowała, oraz zafundowała nam oczywiście Willa Decjusza !

KLIKNIJ OBRAZEK, aby obejrzeć zdjęcia

T2

ŁOPUSZNA

  "Cza­sami się śmieję, że naj­pierw jes­tem człowiekiem, po­tem fi­lozo­fem, po­tem długo, długo nic, a do­piero po­tem księdzem"
                 Ks. Józef Tischner

 

tabl

 

"Dob­ro nie is­tnieje inaczej, jak tyl­ko ja­ko kon­kret­na dob­roć i wol­ność kon­kret­ne­go człowieka"
            Ks. Józef Tischner


1


"Kiedyś miłość bliźniego wy­rażała się w po­lece­niu "nie będziesz za­bijał niep­rzy­jaciół".
      A te­raz do te­go przy­kaza­nia doszło no­we:
"będziesz ro­zumiał niep­rzy­jaciół". Mu­sisz ro­zumieć, bo niep­rzy­jaciel ma ci bar­dzo dużo do po­wie­dze­nia o to­bie sa­mym, o two­jej włas­nej sytuacji"
                                  Ks. Józef Tischner

s

Przed Tischnerówką


  "Są trzy prawdy: świento prawda, tys prawda i gówno prawda"

  "W dzi­siej­szym świecie nie wol­ność jest prob­le­mem. Wol­ność już jest. Po­zos­tało py­tanie: co zro­bić z wolnością?" 
          Ks. Józef Tischner

 u

''Byli chłopcy, byli !  Ale sie mineli...''

"Miłość jest pod­sta­wowym spo­sobem uczes­tnic­twa w dobru" - Ks. Józef Tischner

 "Za ateiz­mem prze­mawia wiele ar­gu­mentów. Więcej niż za re­ligią. W grun­cie rzeczy to lo­giczne, żeby być ateistą.
Tak jak lo­giczne i ro­zum­ne jest to, żeby się nie za­kochać...  A prze­cież ludzie nie są w tym wy­pad­ku lo­giczni.  Na szczęście"
               Ks. Józef Tischner

 

AiA


"Człowiek jest ta­kim drze­wem, które czu­je w so­bie dob­ro i dla­tego nie chce złych owoców rodzić"
       Ks. Józef Tischner


q

 

 

t

 

m


 A teraz Zakopane - zaczynamy od Kozińca

 

Z1

 

jedle

 

 

2

 

trojka2

 


3


g

 

p


ozaj

 

n

 

k

 

unnamed

 

 w

 

r

 

unname1

 

x

 

oksza

 

 trojka

 

h

Joomla Template - by Joomlage.com